Om Rauland Kraftforsyningslag SA

natur1.jpg

Rauland Kraftforsyningslag vart skipa 30. januar 1938. Kraftlaget sitt første driftsår var 1940, og hadde da 178 medlemer/abonnentar. I dag er talet auka til om lag 4500.

Rauland Kraftforsyningslag SA er eit samvirkelag med skiftande kapital og skiftande medlemstal etter som tilhøva tilseier til ei kvar tid. Det vil sei at dei som til ei kvar tid er kunde hos RK, er medlemmer/eigarane av selskapet. Årsmøtet vel styre, godkjenner årsmeldinga og rekneskapen samt vel revisor. Styret består av sju styremedlemmer valde for 3 år om gongen. Styret vel seg i mellom formann og nestformann for eit år om gongen. Selskapet har alle bygdesokna er representerte i styret.

Rauland Kraftforsyningslag SA sin forretningsidé er å syte for at kundane får ei så god og rimeleg straumforsyning som råd.