Årsmøte 2019

Årsmøtet vert halde i lokala til Rauland Kraftforsyningslag SA

Raulandsvegen 1713 - torsdag 13. juni 2019, kl. 19.00

Registrering av møtande medlemmer frå kl. 18.30.

Sakliste:

 1. Styreleiar/møteleiar opnar årsmøtet.

  1. Registrering av talet på frammøtte medlemmer og talet på røyster.

  2. Val av 2 medlemmer til å underteikne protokollen.

  3. Godkjenning av årsmøteinnkalling.

 2. Årsrekneskap og årsmelding.

 3. Val av styremedlemmer med varamedlemmer.

 4. Val av medlemmer og leiar til valnemndi.

 5. Val av registrert eller statsautorisert revisor.

 6. Fastsetting av godtgjersla til styret og revisor.

Årsmelding, rekneskap og revisjonsmelding vert seinast ei veke før årsmøtet lagt ut her.

Her finn du og selskapet sine vedtekter der bl.a. forhold knytt til medlemskap og røysterett er fastsett.

Med helsing
for styret i RAULAND KRAFTFORSYNINGSLAG SA
Dag Dyre Vaa
Styreleiar