Årsmøte 2014

Årsmøte Rauland Kraftforsyningslag SA 2014
Raulandshuset - torsdag 12. juni, kl. 19.00
Registrering av møtande medlemmer frå kl. 18.30.

Sakliste:

1.      Styreleiar/møteleiar opnar årsmøtet.
a)      Registrering av talet på frammøtte medlemmer og talet på røyster.
b)      Val av 2 medlemmer til å underteikne protokollen.

2.      Årsrekneskap og årsmelding.
3.      Val av styremedlemmer med varamedlemmer.
4.      Val av medlemmer og leiar til valnemndi.
5.      Val av registrert eller statsautorisert revisor.
6.      Fastsetting av godtgjersla til styret og revisor.

Årsmelding, rekneskap og revisjonsmelding vert seinast ei veke før årsmøtet lagt ut på heimesida.

Her finn du og selskapet sine vedtekter der bl.a. forhold knytt til medlemskap og røysterett er fastsett.

Med helsing
for STYRET  I  RAULAND KRAFTFORSYNINGSLAG SA
Oddbjørn Carlsen
Styreleiar