Årsmøte 2011

ÅRSMØTE

Raulandshuset - torsdag 16. juni 2011, kl. 19.00.
Registrering av møtande medlemmer frå kl. 18.30.

Sakliste:

1.      Styreleiar/møteleiar opnar årsmøtet.
a)      Registrering av talet på frammøtte medlemmer og talet på røyster.
b)      Val av 2 medlemmer til å underteikne protokollen.

2.      Årsrekneskap og årsmelding.
3.      Val av styremedlemmer med varamedlemmer.
4.      Val av medlemmer og leiar til valnemndi.
5.      Val av registrert eller statsautorisert revisor.
6.      Fastsetting av godtgjersla til styret og revisor.

Årsmelding, rekneskap og revisjonsmelding. Her finn du og selskapet sine vedtekter der bl.a. forhold knytt til medlemskap og røysterett er fastsett.